دلم گرفته

وقتی دلتنگی دلت حرف میخواد حرفی که....

آذر 92
3 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
8 پست
عکس
3 پست
دلتنگی
2 پست
دردودل
1 پست
زندگی
1 پست
محرم
1 پست
عاشقی
1 پست
تنها
1 پست
باران
1 پست
بی_وفایی
1 پست
خدایا
2 پست