شاید وقتی ....

حتـــــــــی " روز مـرگـــم " هم ،

 بـا هـــم تفاهــــم نداریـــم

 مـن سفیــد میپــوشــم ...

 تـو سیـــــــاه !!!

****

شهامت میخواهد .. دوست داشتن کسی که ...

 شآآآیــد ... هیچوقت ... هیچ زمان ...

 سهم تو نخواهد شــــــــــــد ...

**** 

با خودم عهد کردم که دیگر به کسی دل نبندم ...

 خوب میدانم...

 نه کسی برایم *او* میشود

 نه من برای کسی*من*

 

/ 0 نظر / 14 بازدید